ලෝක බැංකුව හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලලෝක බැංකුව හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලහාරාජ්‍ය බැංකුවල අනාගතය

2018 අය වැය කථාවෙන් හෙළිදරව් කළ තවත් යෝජනාවක් ලෙසින් ඉදිරිපත් වී ඇති අපගේ  රාජ්‍ය බැංකුවල අනාගත ඉරණම තීරණය වන ෂඵත්‍ බලපෑමක් පිළිබඳව ආර්ථික අංශවල අවධානය

Read More

2017.12.06දින පුවත් කෙටියෙන්

1. සහල් සහ පොල් පිටරටින් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරයි 2. ගින්තොටදී පොලිසිය අසාර්ථකවූවායැයි පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරගේ ප්‍රකාශනයට එරෙහිව, නීතිය සහ සාමයේ ඇමති සාගල

Read More