”මෙයට ඖෂධයක් සොයා ගැනීමට උත්සහ කරන නමුත්, කල් ගත විය හැකියි” – මහාචාර්ය මලික් පීරිස්

”මෙයට ඖෂධයක් සොයා ගැනීමට උත්සහ කරන නමුත්, කල් ගත විය හැකියි” – මහාචාර්ය මලික් පීරිස් Facebook0Tweet0Pin0LinkedIn0Email0Print0Share0Like0Shares0